Từ Ngày 12/08/2022 Đến Ngày 19/08/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...