Từ Ngày 28/11/2022 Đến Ngày 05/12/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...