Sở Nội Vụ
Từ Ngày 21/09/2022 Đến Ngày 28/09/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Văn phòng Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội Vụ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Bộ phận TN&TKQ Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội Vụ

3 3 3 100 % 0 0 % 0 0 %
3

Phòng Hành chính - Tổng hợp Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội Vụ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
4

Ban Thi Đua Khen thưởng - Sở Nội Vụ

3 15 3 20 % 0 0 % 0 0 %
5

Phòng Nghiệp vụ II Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội Vụ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
6

Bộ phận TN&TKQ Ban Tôn giáo

4 4 2 50 % 2 50 % 0 0 %
7

Phòng Công giáo - Sở Nội Vụ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
8

Phòng Hành chính - Tổng hợp Ban Tôn giáo - Sở Nội Vụ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Tôn giáo - Sở Nội Vụ

4 16 2 12.5 % 2 12.5 % 0 0 %
10

Văn phòng Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
11

Phòng Nghiệp vụ - Chi cục Lưu trữ - Sở Nội Vụ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
12

Văn phòng Chi cục Lưu trữ - Sở Nội vụ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
13

Hội đồng tuyển dụng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Lãnh đạo Sở Nội vụ

8 8 6 75 % 2 25 % 0 0 %
15

Bộ phận TN&TKQ Sở Nội Vụ

1 1 1 100 % 0 0 % 0 0 %
16

Phòng Công chức, viên chức Sở Nội Vụ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính Sở Nội Vụ

1 3 1 33.3 % 0 0 % 0 0 %
18

Phòng Xây dựng chính quyền công tác thanh niên - Sở Nội Vụ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
19

Trung tâm lưu trữ lịch sử

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
20

Văn phòng Sở Nội Vụ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...