UBND Huyện Cẩm Giàng
Từ Ngày 10/04/2024 Đến Ngày 17/04/2024
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Bộ phận TN &TKQ Chi nhánh VP Đăng ký Đất đai Cẩm Giàng

9 18 9 50 % 0 0 % 0 0 %
2

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Cẩm Giàng

73 158 66 41.8 % 7 4.4 % 0 0 %
4

Lãnh Đạo UBND huyện Cẩm Giàng

65 65 65 100 % 0 0 % 0 0 %
5

Phòng Giáo dục huyện Cẩm Giàng

3 12 3 25 % 0 0 % 0 0 %
6

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cẩm Giàng

7 23 7 30.4 % 0 0 % 0 0 %
7

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Giàng

33 126 33 26.2 % 0 0 % 0 0 %
8

Phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Nội vụ huyện Cẩm Giàng

1 4 1 25 % 0 0 % 0 0 %
10

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cẩm Giàng

39 156 32 20.5 % 7 4.5 % 0 0 %
11

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
12

Phòng Tư pháp huyện Cẩm Giàng

19 77 19 24.7 % 0 0 % 0 0 %
13

Phòng Thanh tra huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cẩm Giàng

1 4 1 25 % 0 0 % 0 0 %
15

Phòng Y Tế huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Thị trấn Cẩm Giang

75 234 74 31.6 % 1 0.4 % 0 0 %
17

Thị trấn Lai Cách

93 250 93 37.2 % 0 0 % 0 0 %
18

Văn phòng HĐND - UBND huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
19

Xã Cẩm Hưng

32 122 32 26.2 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã Cao An

103 294 103 35 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Cẩm Đông

113 310 113 36.5 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Định Sơn

43 136 43 31.6 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Cẩm Đoài

60 178 58 32.6 % 2 1.1 % 0 0 %
24

Xã Cẩm Điền

50 170 50 29.4 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Cẩm Hoàng

54 168 54 32.1 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Cẩm Phúc

84 282 84 29.8 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Cẩm Văn

56 177 56 31.6 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Cẩm Vũ

39 154 39 25.3 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Đức Chính

40 130 38 29.2 % 2 1.5 % 0 0 %
30

Xã Lương Điền

70 261 70 26.8 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Ngọc Liên

30 120 30 25 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Thạch Lỗi

43 156 43 27.6 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Tân Trường

162 564 162 28.7 % 0 0 % 0 0 %
34

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
35

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Cẩm Giàng

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...