UBND Thành phố Chí Linh
Từ Ngày 18/05/2022 Đến Ngày 25/05/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Bộ phận TN&TKQ TP Chí Linh

631 1332 628 47.1 % 2 0.2 % 1 0.1 %
2

Cơ quan thuế Chí Linh

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
4

Lãnh đạo Công An Thành Phố

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
5

Lãnh Đạo UBND Thành phố Chí Linh

465 465 462 99.4 % 2 0.4 % 1 0.2 %
6

Phường Bến Tắm

32 128 32 25 % 0 0 % 0 0 %
7

Phường Cộng Hòa

5 20 5 25 % 0 0 % 0 0 %
8

Phường Chí Minh

147 592 145 24.5 % 2 0.3 % 0 0 %
9

Phòng Giáo dục Thành phố Chí Linh

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
10

Phường Hoàng Tân

215 863 215 24.9 % 0 0 % 0 0 %
11

Phòng Kinh tế Thành phố Chí Linh

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
12

Phòng Kinh tế - Hạ tầng Thành phố Chí Linh

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
13

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Chí Linh

54 216 54 25 % 0 0 % 0 0 %
14

Phòng Nông nghiệp Thành phố Chí Linh

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Nội vụ Thành phố Chí Linh

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Phường Phả Lại

50 203 50 24.6 % 0 0 % 0 0 %
17

Phòng Quản lý đô thị Thành phố Chí Linh

78 312 78 25 % 0 0 % 0 0 %
18

Phường Sao Đỏ

42 168 42 25 % 0 0 % 0 0 %
19

Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Chí Linh

24 96 24 25 % 0 0 % 0 0 %
20

Phường Thái Học

40 160 40 25 % 0 0 % 0 0 %
21

Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Chí Linh

118 358 117 32.7 % 1 0.3 % 0 0 %
22

Phòng Tư pháp Thành phố Chí Linh

14 56 13 23.2 % 0 0 % 1 1.8 %
23

Phòng Thanh tra Thành phố Chí Linh

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
24

Phường Văn An

48 201 48 23.9 % 0 0 % 0 0 %
25

Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố Chí Linh

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
26

Phòng Y Tế Thành phố Chí Linh

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
27

Văn phòng HĐND - UBND Thành phố Chí Linh

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
28

Phường An Lạc

15 60 15 25 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Bắc An

24 96 24 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Phường Cổ Thành

34 145 34 23.4 % 0 0 % 0 0 %
31

Phường Đồng Lạc

52 208 52 25 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Hưng Đạo

30 120 30 25 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Hoàng Hoa Thám

30 120 15 12.5 % 0 0 % 15 12.5 %
34

Phường Hoàng Tiến

67 268 67 25 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Lê Lợi

4 16 4 25 % 0 0 % 0 0 %
36

Xã Nhân Huệ

10 40 10 25 % 0 0 % 0 0 %
37

Phường Tân Dân

33 135 33 24.4 % 0 0 % 0 0 %
38

Phường Văn Đức

52 208 52 25 % 0 0 % 0 0 %
39

Văn phòng ĐKQSDĐ Thành phố Chí Linh

509 2666 507 19 % 2 0.1 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...