UBND Thị xã Kinh Môn
Từ Ngày 10/04/2024 Đến Ngày 17/04/2024
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Bộ phận TN &TKQ Chi nhánh VP Đăng ký Đất đai Thị xã Kinh Môn

83 166 70 42.2 % 13 7.8 % 0 0 %
2

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Lãnh đạo Công An Thị Xã

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
4

Bộ phận TN&TKQ Thị xã Kinh Môn

104 279 92 33 % 12 4.3 % 0 0 %
5

Lãnh Đạo UBND Thị xã Kinh Môn

85 85 85 100 % 0 0 % 0 0 %
6

Phường An Phụ

77 256 66 25.8 % 11 4.3 % 0 0 %
7

Phường An Sinh

34 120 31 25.8 % 3 2.5 % 0 0 %
8

Phường Duy Tân

98 274 78 28.5 % 20 7.3 % 0 0 %
9

Phòng Giáo dục Thị xã Kinh Môn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
10

Phường Hiệp An

54 136 54 39.7 % 0 0 % 0 0 %
11

Phường Hiến Thành

78 241 78 32.4 % 0 0 % 0 0 %
12

Phường An Lưu

59 181 58 32 % 1 0.6 % 0 0 %
13

Phòng Kinh Tế

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Quản Lý Đô Thị - Thị xã Kinh Môn.

12 24 12 50 % 0 0 % 0 0 %
15

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị xã Kinh Môn

11 34 11 32.4 % 0 0 % 0 0 %
16

Phòng Nông Nghiệp Thị xã Kinh Môn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Phòng Nội vụ Thị xã Kinh Môn

1 4 1 25 % 0 0 % 0 0 %
18

Phường Phạm Thái.

57 212 52 24.5 % 5 2.4 % 0 0 %
19

Phường Phú Thứ

106 358 106 29.6 % 0 0 % 0 0 %
20

Phòng Quản Lý Đô Thị

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
21

Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Kinh Môn

39 156 38 24.4 % 1 0.6 % 0 0 %
22

Phường Thất Hùng

47 168 47 28 % 0 0 % 0 0 %
23

Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã Kinh Môn

1 6 1 16.7 % 0 0 % 0 0 %
24

Phòng Tư pháp Thị xã Kinh Môn

32 128 30 23.4 % 2 1.6 % 0 0 %
25

Phường Thái Thịnh

68 222 68 30.6 % 0 0 % 0 0 %
26

Phòng Thanh tra Thị xã Kinh Môn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
27

Phòng Văn hóa - Thông tin Thị xã Kinh Môn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
28

Phòng Y Tế Thị xã Kinh Môn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
29

Phường Minh Tân

81 208 81 38.9 % 0 0 % 0 0 %
30

Văn phòng HĐND - UBND Thị xã Kinh Môn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
31

Xã Bạch Đằng

37 135 37 27.4 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Hiệp Hòa

51 198 51 25.8 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Hoành Sơn

66 184 66 35.9 % 0 0 % 0 0 %
34

Phường Hiệp Sơn

21 74 20 27 % 1 1.4 % 0 0 %
35

Xã Lạc Long

71 244 71 29.1 % 0 0 % 0 0 %
36

Xã Lê Ninh

35 123 32 26 % 3 2.4 % 0 0 %
37

Phường Long Xuyên

33 100 33 33 % 0 0 % 0 0 %
38

Xã Minh Hòa

40 126 33 26.2 % 6 4.8 % 1 0.8 %
39

Xã Quang Thành

87 246 84 34.1 % 3 1.2 % 0 0 %
40

Phường Tân Dân

67 222 67 30.2 % 0 0 % 0 0 %
41

Xã Thăng Long

36 122 36 29.5 % 0 0 % 0 0 %
42

Xã Thượng Quận

151 430 151 35.1 % 0 0 % 0 0 %
43

Văn phòng ĐKQSDĐ Thị xã Kinh Môn

1 1 1 100 % 0 0 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...