UBND Thị xã Kinh Môn
Từ Ngày 18/05/2022 Đến Ngày 25/05/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Thị Xã

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ Thị xã Kinh Môn

601 1526 387 25.4 % 185 12.1 % 29 1.9 %
4

Lãnh Đạo UBND Thị xã Kinh Môn

295 295 285 96.6 % 4 1.4 % 6 2 %
5

Phường An Phụ

54 222 52 23.4 % 2 0.9 % 0 0 %
6

Phường An Sinh

35 140 35 25 % 0 0 % 0 0 %
7

Phường Duy Tân

22 88 22 25 % 0 0 % 0 0 %
8

Phòng Giáo dục Thị xã Kinh Môn

4 16 4 25 % 0 0 % 0 0 %
9

Phường Hiệp An

74 296 74 25 % 0 0 % 0 0 %
10

Phường Hiến Thành

12 45 12 26.7 % 0 0 % 0 0 %
11

Phường An Lưu

31 121 31 25.6 % 0 0 % 0 0 %
12

Phòng Kinh Tế

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
13

Phòng Quản Lý Đô Thị - Thị xã Kinh Môn

54 216 54 25 % 0 0 % 0 0 %
14

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị xã Kinh Môn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Nông Nghiệp Thị xã Kinh Môn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Phòng Nội vụ Thị xã Kinh Môn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Phường Phạm Thái

82 328 82 25 % 0 0 % 0 0 %
18

Phường Phú Thứ

63 252 63 25 % 0 0 % 0 0 %
19

Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Kinh Môn

22 88 17 19.3 % 5 5.7 % 0 0 %
20

Phường Thất Hùng

149 596 149 25 % 0 0 % 0 0 %
21

Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã Kinh Môn

14 14 12 85.7 % 0 0 % 2 14.3 %
22

Phòng Tư pháp Thị xã Kinh Môn

50 200 48 24 % 2 1 % 0 0 %
23

Phường Thái Thịnh

16 64 16 25 % 0 0 % 0 0 %
24

Phòng Thanh tra Thị xã Kinh Môn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
25

Phòng Văn hóa - Thông tin Thị xã Kinh Môn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
26

Phòng Y Tế Thị xã Kinh Môn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
27

Phường Minh Tân

46 184 46 25 % 0 0 % 0 0 %
28

Văn phòng HĐND - UBND Thị xã Kinh Môn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
29

Xã Bạch Đằng

16 64 16 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Hiệp Hòa

85 340 85 25 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Hoành Sơn

12 48 12 25 % 0 0 % 0 0 %
32

Phường Hiệp Sơn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
33

Xã Lạc Long

51 204 51 25 % 0 0 % 0 0 %
34

Xã Lê Ninh

45 180 45 25 % 0 0 % 0 0 %
35

Phường Long Xuyên

129 516 129 25 % 0 0 % 0 0 %
36

Xã Minh Hòa

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
37

Xã Quang Trung

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
38

Xã Quang Thành

30 120 30 25 % 0 0 % 0 0 %
39

Phường Tân Dân

20 80 20 25 % 0 0 % 0 0 %
40

Xã Thăng Long

35 140 35 25 % 0 0 % 0 0 %
41

Xã Thượng Quận

62 263 62 23.6 % 0 0 % 0 0 %
42

Xã Thái Sơn

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
43

Văn phòng ĐKQSDĐ Thị xã Kinh Môn

471 2530 264 10.4 % 178 7 % 29 1.1 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...