UBND Huyện Kim Thành
Từ Ngày 21/09/2022 Đến Ngày 28/09/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Kim Thành

94 198 86 43.4 % 8 4 % 0 0 %
4

Lãnh Đạo UBND huyện Kim Thành

85 87 84 96.6 % 1 1.1 % 0 0 %
5

Phòng Giáo dục huyện Kim Thành

2 8 0 0 % 2 25 % 0 0 %
6

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kim Thành

3 12 3 25 % 0 0 % 0 0 %
7

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kim Thành

9 36 9 25 % 0 0 % 0 0 %
8

Phòng Nông nghiệp huyện Kim Thành

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Nội vụ huyện Kim Thành

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
10

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kim Thành

9 36 6 16.7 % 3 8.3 % 0 0 %
11

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Thành

3 27 2 7.4 % 1 3.7 % 0 0 %
12

Phòng Tư pháp huyện Kim Thành

15 48 13 27.1 % 2 4.2 % 0 0 %
13

Phòng Thanh tra huyện Kim Thành

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kim Thành

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Y Tế huyện Kim Thành

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Thị trấn Phú Thái

146 584 146 25 % 0 0 % 0 0 %
17

Văn phòng HĐND - UBND huyện Kim Thành

1 1 1 100 % 0 0 % 0 0 %
18

Xã Bình Dân

36 144 36 25 % 0 0 % 0 0 %
19

Xã Cổ Dũng

106 424 106 25 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã Cộng Hòa

60 240 60 25 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Đại Đức

184 736 184 25 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Đồng Cẩm

135 540 135 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Kim Anh

72 288 72 25 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Kim Đính

91 364 91 25 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Kim Liên

58 232 58 25 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Kim Tân

56 224 56 25 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Kim Xuyên

110 440 110 25 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Liên Hòa

85 340 85 25 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Lai Vu

119 476 119 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Ngũ Phúc

101 404 101 25 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Phúc Thành

39 159 37 23.3 % 2 1.3 % 0 0 %
32

Xã Tuấn Việt

241 964 241 25 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Tam Kỳ

9 36 9 25 % 0 0 % 0 0 %
34

Xã Thượng Vũ

81 330 81 24.5 % 0 0 % 0 0 %
35

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Kim Thành

63 313 62 19.8 % 1 0.3 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...