UBND Huyện Kim Thành
Từ Ngày 10/04/2024 Đến Ngày 17/04/2024
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Bộ phận TN &TKQ Chi nhánh VP Đăng ký Đất đai Kim Thành

71 143 48 33.6 % 22 15.4 % 1 0.7 %
2

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
4

Bộ phận TN&TKQ huyện Kim Thành

61 145 59 40.7 % 2 1.4 % 0 0 %
5

Lãnh Đạo UBND huyện Kim Thành

92 92 89 96.7 % 3 3.3 % 0 0 %
6

Phòng Giáo dục huyện Kim Thành

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
7

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kim Thành

6 19 6 31.6 % 0 0 % 0 0 %
8

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kim Thành

46 170 44 25.9 % 2 1.2 % 0 0 %
9

Phòng Nông nghiệp huyện Kim Thành

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
10

Phòng Nội vụ huyện Kim Thành

2 8 2 25 % 0 0 % 0 0 %
11

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kim Thành

15 60 13 21.7 % 2 3.3 % 0 0 %
12

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Thành

2 11 2 18.2 % 0 0 % 0 0 %
13

Phòng Tư pháp huyện Kim Thành

22 84 22 26.2 % 0 0 % 0 0 %
14

Phòng Thanh tra huyện Kim Thành

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kim Thành

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Phòng Y Tế huyện Kim Thành

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Thị trấn Phú Thái

55 220 55 25 % 0 0 % 0 0 %
18

Văn phòng HĐND - UBND huyện Kim Thành

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
19

Xã Bình Dân

61 244 61 25 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã Cổ Dũng

57 228 57 25 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Cộng Hòa.

62 251 62 24.7 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Đại Đức

107 428 98 22.9 % 9 2.1 % 0 0 %
23

Xã Đồng Cẩm

103 414 103 24.9 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Kim Anh

59 236 59 25 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Kim Đính

62 250 62 24.8 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Kim Liên

170 688 170 24.7 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Kim Tân

32 130 32 24.6 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Kim Xuyên

102 408 102 25 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Liên Hòa

86 346 86 24.9 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Lai Vu

73 292 73 25 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Ngũ Phúc

74 296 74 25 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Phúc Thành

38 152 38 25 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Tuấn Việt

65 266 63 23.7 % 2 0.8 % 0 0 %
34

Xã Tam Kỳ

60 240 60 25 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Thượng Vũ

49 196 49 25 % 0 0 % 0 0 %
36

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Kim Thành

1 2 1 50 % 0 0 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...