UBND Huyện Nam Sách
Từ Ngày 18/05/2022 Đến Ngày 25/05/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Nam Sách

330 622 321 51.6 % 9 1.4 % 0 0 %
4

Lãnh Đạo UBND huyện Nam Sách

197 197 183 92.9 % 14 7.1 % 0 0 %
5

Phòng Giáo dục huyện Nam Sách

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
6

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Nam Sách

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
7

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nam Sách

20 80 13 16.3 % 7 8.8 % 0 0 %
8

Phòng Nông nghiệp huyện Nam Sách

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Nội vụ huyện Nam Sách

1 4 1 25 % 0 0 % 0 0 %
10

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nam Sách

15 60 15 25 % 0 0 % 0 0 %
11

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Sách

33 99 32 32.3 % 1 1 % 0 0 %
12

Phòng Tư pháp Huyện Nam Sách

19 66 19 28.8 % 0 0 % 0 0 %
13

Phòng Thanh tra huyện Nam Sách

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nam Sách

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Y Tế huyện Nam Sách

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Thị trấn Nam Sách

69 276 69 25 % 0 0 % 0 0 %
17

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Nam Sách

295 1597 286 17.9 % 9 0.6 % 0 0 %
18

Văn phòng HĐND - UBND huyện Nam Sách

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
19

Xã An Bình

66 264 66 25 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã An Lâm

45 180 45 25 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã An Sơn

14 56 13 23.2 % 1 1.8 % 0 0 %
22

Xã Cộng Hòa

60 240 60 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Đồng Lạc

42 168 42 25 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Hiệp Cát

25 100 25 25 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Hồng Phong

57 228 57 25 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Hợp Tiến

24 99 23 23.2 % 1 1 % 0 0 %
27

Xã Minh Tân

48 192 47 24.5 % 1 0.5 % 0 0 %
28

Xã Nam Hồng

21 84 19 22.6 % 2 2.4 % 0 0 %
29

Xã Nam Chính

13 52 13 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Nam Hưng

15 60 15 25 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Nam Trung

53 221 50 22.6 % 3 1.4 % 0 0 %
32

Xã Nam Tân

15 60 15 25 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Phú Điền

47 188 47 25 % 0 0 % 0 0 %
34

Xã Quốc Tuấn

50 200 50 25 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Thanh Quang

28 112 28 25 % 0 0 % 0 0 %
36

Xã Thái Tân

37 148 37 25 % 0 0 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...