UBND Huyện Thanh Hà
Từ Ngày 02/06/2023 Đến Ngày 09/06/2023
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Thanh Hà

82 175 75 42.9 % 6 3.4 % 1 0.6 %
4

Phòng Giáo dục huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
5

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thanh Hà

2 9 1 11.1 % 1 11.1 % 0 0 %
6

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Hà

31 116 31 26.7 % 0 0 % 0 0 %
7

Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
8

Phòng Nội vụ huyện Thanh Hà

1 4 1 25 % 0 0 % 0 0 %
9

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Hà

9 36 9 25 % 0 0 % 0 0 %
10

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Hà

6 18 6 33.3 % 0 0 % 0 0 %
11

Phòng Tư pháp huyện Thanh Hà

6 24 4 16.7 % 2 8.3 % 0 0 %
12

Phòng Thanh tra huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
13

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Y Tế huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Thị trấn Thanh Hà

89 356 89 25 % 0 0 % 0 0 %
16

Văn phòng HĐND - UBND huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
17

Xã Cẩm Chế

67 268 66 24.6 % 1 0.4 % 0 0 %
18

Xã Hồng Lạc

57 229 57 24.9 % 0 0 % 0 0 %
19

Xã Liên Mạc

53 216 53 24.5 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã An Phượng

53 214 53 24.8 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Thanh An

22 88 22 25 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Tân An

39 156 39 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Thanh Quang

71 285 70 24.6 % 1 0.4 % 0 0 %
24

Xã Thanh Cường

36 144 36 25 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Thanh Hồng

41 166 41 24.7 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Thanh Hải

38 153 38 24.8 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Thanh Khê

62 248 45 18.1 % 17 6.9 % 0 0 %
28

Xã Thanh Lang

27 108 27 25 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Thanh Sơn

87 348 87 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Thanh Thủy

39 156 39 25 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Tân Việt

105 420 105 25 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Thanh Xá

30 122 30 24.6 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Thanh Xuân

38 152 38 25 % 0 0 % 0 0 %
34

Xã Việt Hồng

35 140 35 25 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Vĩnh Lập

22 88 22 25 % 0 0 % 0 0 %
36

Lãnh Đạo UBND huyện Thanh Hà

86 86 81 94.2 % 4 4.7 % 1 1.2 %
37

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Thanh Hà

56 274 52 19 % 3 1.1 % 1 0.4 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...