UBND Huyện Thanh Hà
Từ Ngày 10/04/2024 Đến Ngày 17/04/2024
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Bộ phận TN &TKQ Chi nhánh VP Đăng ký Đất đai Thanh Hà

43 86 39 45.3 % 4 4.7 % 0 0 %
2

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
4

Bộ phận TN&TKQ huyện Thanh Hà

56 85 44 51.8 % 12 14.1 % 0 0 %
5

Phòng Giáo dục huyện Thanh Hà

1 4 1 25 % 0 0 % 0 0 %
6

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thanh Hà

1 4 1 25 % 0 0 % 0 0 %
7

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Hà

30 90 29 32.2 % 1 1.1 % 0 0 %
8

Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Nội vụ huyện Thanh Hà

2 8 2 25 % 0 0 % 0 0 %
10

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Hà

16 64 8 12.5 % 8 12.5 % 0 0 %
11

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Hà

3 3 3 100 % 0 0 % 0 0 %
12

Phòng Tư pháp huyện Thanh Hà

6 24 3 12.5 % 3 12.5 % 0 0 %
13

Phòng Thanh tra huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Y Tế huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Thị trấn Thanh Hà

61 250 61 24.4 % 0 0 % 0 0 %
17

Văn phòng HĐND - UBND huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
18

Xã Cẩm Chế

76 304 75 24.7 % 1 0.3 % 0 0 %
19

Xã Hồng Lạc

80 328 80 24.4 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã Liên Mạc

69 276 69 25 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã An Phượng

80 324 80 24.7 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Thanh An

11 44 11 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Tân An

15 60 14 23.3 % 1 1.7 % 0 0 %
24

Xã Thanh Quang

44 181 44 24.3 % 0 0 % 0 0 %
25

Xã Thanh Cường

23 92 23 25 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Thanh Hồng

42 173 42 24.3 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Thanh Hải

33 136 33 24.3 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Thanh Khê

59 236 59 25 % 0 0 % 0 0 %
29

Xã Thanh Lang

97 388 55 14.2 % 42 10.8 % 0 0 %
30

Xã Thanh Sơn

67 268 66 24.6 % 1 0.4 % 0 0 %
31

Xã Thanh Thủy

47 189 47 24.9 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Tân Việt

103 412 103 25 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Thanh Xá

56 223 56 25.1 % 0 0 % 0 0 %
34

Xã Thanh Xuân

30 122 30 24.6 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Việt Hồng

26 106 26 24.5 % 0 0 % 0 0 %
36

Xã Vĩnh Lập

36 144 36 25 % 0 0 % 0 0 %
37

Lãnh Đạo UBND huyện Thanh Hà

51 51 45 88.2 % 6 11.8 % 0 0 %
38

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Thanh Hà

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...