UBND Huyện Tứ Kỳ
Từ Ngày 02/06/2023 Đến Ngày 09/06/2023
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Tứ Kỳ

72 154 61 39.6 % 11 7.1 % 0 0 %
4

Lãnh Đạo UBND huyện Tứ Kỳ

82 82 81 98.8 % 1 1.2 % 0 0 %
5

Phòng Giáo dục huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
6

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tứ Kỳ

5 19 5 26.3 % 0 0 % 0 0 %
7

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tứ Kỳ

51 235 43 18.3 % 8 3.4 % 0 0 %
8

Phòng Nông nghiệp huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Nội vụ huyện Tứ Kỳ

1 4 1 25 % 0 0 % 0 0 %
10

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tứ Kỳ

18 72 18 25 % 0 0 % 0 0 %
11

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tứ Kỳ

3 6 3 50 % 0 0 % 0 0 %
12

Phòng Tư pháp huyện Tứ Kỳ

20 74 17 23 % 3 4.1 % 0 0 %
13

Phòng Thanh tra huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Y Tế huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Thị trấn Tứ Kỳ

65 266 65 24.4 % 0 0 % 0 0 %
17

Văn phòng HĐND - UBND huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
18

Xã An Thanh

79 322 79 24.5 % 0 0 % 0 0 %
19

Xã Bình Lãng

43 173 42 24.3 % 1 0.6 % 0 0 %
20

Xã Cộng Lạc

37 148 35 23.6 % 2 1.4 % 0 0 %
21

Xã Dân Chủ

36 145 35 24.1 % 1 0.7 % 0 0 %
22

Xã Đại Sơn

109 437 108 24.7 % 1 0.2 % 0 0 %
23

Xã Đại Hợp

45 180 45 25 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Hưng Đạo

69 276 68 24.6 % 1 0.4 % 0 0 %
25

Xã Hà Kỳ

40 163 39 23.9 % 1 0.6 % 0 0 %
26

Xã Hà Thanh

39 165 39 23.6 % 0 0 % 0 0 %
27

Xã Minh Đức

78 312 76 24.4 % 2 0.6 % 0 0 %
28

Xã Nguyên Giáp

31 124 28 22.6 % 3 2.4 % 0 0 %
29

Xã Ngọc Kỳ

26 104 24 23.1 % 2 1.9 % 0 0 %
30

Xã Phượng Kỳ

43 178 43 24.2 % 0 0 % 0 0 %
31

Xã Quang Khải

87 348 87 25 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Quảng Nghiệp

58 234 56 23.9 % 2 0.9 % 0 0 %
33

Xã Quang Phục

56 224 56 25 % 0 0 % 0 0 %
34

Xã Quang Trung

55 220 55 25 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Tân Kỳ

44 176 44 25 % 0 0 % 0 0 %
36

Xã Tiên Động

15 60 15 25 % 0 0 % 0 0 %
37

Xã Tái Sơn

27 110 26 23.6 % 1 0.9 % 0 0 %
38

Xã Chí Minh

74 301 72 23.9 % 2 0.7 % 0 0 %
39

Xã Văn Tố

44 179 44 24.6 % 0 0 % 0 0 %
40

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Tứ Kỳ

19 101 19 18.8 % 0 0 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...