UBND Huyện Tứ Kỳ
Từ Ngày 18/05/2022 Đến Ngày 25/05/2022
STT Đơn vị xử lý Số HS
xử lý
Số lần
xử lý
Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
SL % SL % SL %
1

Đội Công An PCCC

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
2

Lãnh đạo Công An Huyện

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
3

Bộ phận TN&TKQ huyện Tứ Kỳ

345 1008 344 34.1 % 1 0.1 % 0 0 %
4

Lãnh Đạo UBND huyện Tứ Kỳ

173 173 172 99.4 % 1 0.6 % 0 0 %
5

Phòng Giáo dục huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
6

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tứ Kỳ

1 4 1 25 % 0 0 % 0 0 %
7

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tứ Kỳ

23 114 22 19.3 % 1 0.9 % 0 0 %
8

Phòng Nông nghiệp huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
9

Phòng Nội vụ huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
10

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tứ Kỳ

18 72 18 25 % 0 0 % 0 0 %
11

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tứ Kỳ

2 2 2 100 % 0 0 % 0 0 %
12

Phòng Tư pháp huyện Tứ Kỳ

18 56 18 32.1 % 0 0 % 0 0 %
13

Phòng Thanh tra huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
14

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
15

Phòng Y Tế huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
16

Thị trấn Tứ Kỳ

73 292 72 24.7 % 1 0.3 % 0 0 %
17

Văn phòng HĐND - UBND huyện Tứ Kỳ

0 0 0 0 % 0 0 % 0 %
18

Xã An Thanh

35 138 35 25.4 % 0 0 % 0 0 %
19

Xã Bình Lãng

31 124 31 25 % 0 0 % 0 0 %
20

Xã Cộng Lạc

41 164 41 25 % 0 0 % 0 0 %
21

Xã Dân Chủ

31 124 31 25 % 0 0 % 0 0 %
22

Xã Đại Sơn

41 164 41 25 % 0 0 % 0 0 %
23

Xã Đại Hợp

46 184 46 25 % 0 0 % 0 0 %
24

Xã Hưng Đạo

38 152 37 24.3 % 1 0.7 % 0 0 %
25

Xã Hà Kỳ

84 342 84 24.6 % 0 0 % 0 0 %
26

Xã Hà Thanh

29 116 28 24.1 % 1 0.9 % 0 0 %
27

Xã Minh Đức

47 188 47 25 % 0 0 % 0 0 %
28

Xã Nguyên Giáp

51 204 45 22.1 % 6 2.9 % 0 0 %
29

Xã Ngọc Kỳ

21 84 21 25 % 0 0 % 0 0 %
30

Xã Phượng Kỳ

39 156 38 24.4 % 1 0.6 % 0 0 %
31

Xã Quang Khải

44 176 44 25 % 0 0 % 0 0 %
32

Xã Quảng Nghiệp

30 120 30 25 % 0 0 % 0 0 %
33

Xã Quang Phục

23 92 23 25 % 0 0 % 0 0 %
34

Xã Quang Trung

45 180 45 25 % 0 0 % 0 0 %
35

Xã Tân Kỳ

45 181 45 24.9 % 0 0 % 0 0 %
36

Xã Tiên Động

82 328 82 25 % 0 0 % 0 0 %
37

Xã Tái Sơn

22 88 22 25 % 0 0 % 0 0 %
38

Xã Chí Minh

50 200 50 25 % 0 0 % 0 0 %
39

Xã Văn Tố

52 211 52 24.6 % 0 0 % 0 0 %
40

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Tứ Kỳ

309 1698 308 18.1 % 1 0.1 % 0 0 %

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...